vragen?

bel +31 6 81252519 ma t/m vr: 9u - 18u za: 10u - 17u

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van migallery.nl

1. Algemeen:

1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door migallery.nl.

1.2

Voor zover onderdelen uit deze Algemene Voorwaarden af zouden wijken van dwingend rechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

2. De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1

De overeenkomst tussen migallery.nl en de consument komt tot stand door middel van aanvaarding van het aanbod van migallery.nl door de consument

2.2

Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene opgave van maten en gewichten, dan wel overige informatieve uitingen van migallery.nl, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van migallery.nl aan de consument om een aanbod te doen.

3. Vaststelling van de prijs:

3.1

De tussen migallery.nl en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland, maar exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Verzendkosten voor bezorgingen buiten Nederland zullen per transactie worden berekend en na overeenstemming met de consument worden doorberekend.

3.2

Indien tussen migallery.nl en de consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat migallery.nl overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot opdat moment door migallery.nl gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp en bestede uren, aan migallery.nl te voldoen.

3.3

Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de consument worden doorberekend.

4. Betalingsverplichtingen:

4.1

Na het ontstaan van de overeenkomst tussen migallery.nl en de consument, is de laatste gehouden de betaling in van de overeengekomen prijs, in volle omvang, binnen de daarvoor geldende termijn te laten plaats vinden.

4.2

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een afwijkend nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.3

Betaling vindt plaats bij afronding van de bestelling via de website. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling plaats binnen 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

4.4

De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door migallery.nl aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om over te gaan tot verrekening zonder toestemming van migallery.nl.

4.5

Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. migallery.nl heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan migallery.nl, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan migallery.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.6

Indien de overeenkomst tussen migallery.nl en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft galerie het moment een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.5 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.7

Migallery.nl is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. migallery.nl dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.5 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is migallery.nl, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

5. Leveringsverplichting:

5.1

Levering door migallery.nl vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

5.2

Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

5.3

Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument migallery.nl in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

5.4

Indien migallery.nl niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

5.5

Migallery.nl is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

5.6

Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal migallery.nl gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. migallery.nl dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is migallery.nl, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

6. Intellectuele eigendommen:

6.1

Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij migallery.nl. Uit dit recht  vloeien voor de  consument beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.

6.2

De door migallery.nl vervaardigde of verstrekte werken, ontwerpen, foto’s op de website, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daar voor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van migallery.nl, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van migallery.nl, niet toegestaan.

7. Eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud:

7.1

Het repareren van een kunstwerk draagt het risico in zich dat de door de consument aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van migallery.nl kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de consument migallery.nl niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en / of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2

Bij het in bewaring geven van een zaak zal migallery.nl de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtssituatie kunnen niet voor rekening van migallery.nl komen. Onder overmachtssituatie wordt onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3

Dadelijk nadat levering, als omschreven in artikel 5.1, heeft plaats gevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de migallery.nl is te wijten.

7.4

De eigendom van een door migallery.nl te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan migallery.nl zijn voldaan.

7.5

migallery.nl is, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan migallery.nl alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

8. Klachten, gebreken en garantie:

8.1

De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 8 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaats gevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan migallery.nl mede te delen.

8.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan migallery.nl te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in de navolgende leden van het artikel bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan migallery.nl te worden meegedeeld.

8.3

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens migallery.nl met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4

De consument dient migallery.nl schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaats vindt. Indien migallery.nl niet binnen 30 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op migallery.nl te verhalen.

8.5

migallery.nl garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 12 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: de niet-inachtneming door de consument van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik; normale slijtage;

a. be- en / of verwerking en / of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;

b. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

c. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be- en / of verwerking zijn verstrekt;

d. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de consument toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7

Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van migallery.nl tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9. Overige bepalingen:

9.1

Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van migallery.nl zich bevindt.

9.2

Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.